Műemlékvédelmi Szakmérnöki Képzés

Képesítés megnevezése: Műemlékvédelmi szakmérnök, Műemlékvédelmi szaktanácsadó

Előképzettségi követelmény:mérnöki, bölcsész, régész, restaurátori, jogász alapdiploma
Képzési ciklus száma:25
Jelentkezési határidő:2024. január 10.
Képzési ciklus vége:2026. január 31.
Felvehető hallgatók számamax. 40 fő
A képzés időtartama:4 félév
Intenzitás, tanórák/foglalkozások ideje:3 hetente 2,5 nap
(félévente 5 alkalommal)
A képzés nyelve:magyar
A képzés költsége:320.000 Ft/félév
Kapcsolattartó:Dr. Vukoszávlyev Zorán, egyetemi docens
A következő ciklus várható kezdése:2026. február

Jelentkezés módja a képzésre

A jelentkezési folyamatban adatlapot kell benyújtani a képzést folytató Építészettörténeti és Műemléki Tanszék felé, amely itt szerkeszthető formában letölthető.

A kitöltött adatlapot kérjük legkésőbb 2024. január 10-ig eljuttatni a Tanszék felé (+36-1-463-1330), a kajtar.zsuzsa@epk.bme.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez az adatlap a tanszéki adminisztrációt segíti, a képzésre történő hivatalos jelentkezés, a regisztráció, a BME Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) alábbi online jelentkezési felületén, a szükséges mellékletek becsatolásával történik 2024. január 10-ig.

A KTH felületén történő regisztrációról tájékozódhat:

https://www.kth.bme.hu/e-ugyintezes/szakiranyu-tovabbkepzesek/

A Képzésre történő közvetlen jelentkezési felület:

https://www.kth.bme.hu/urlap/

SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉSÜNK

Műemlékvédelmi szakmai képzésünk 48 éve megszakítás nélkül biztosít átfogó ismereteket az épített örökségünk méltó rangú megtartása és fenntartása iránt elkötelezett mérnököknek, bölcsészeknek, régészeknek, restaurátoroknak, és a szakterület iránt érdeklődő jogászoknak és közgazdászoknak. Az oktatás keretében elméleti tárgyakon keresztül ismerkednek meg a résztvevők a műemlékvédelem több mint 200 éves történetével, illetve kiemelten a 20. század második felének gyakorlatával. Az örökségvédelem több szakterülete sajátos látásmódjának megismerésén keresztül egy átfogó szemlélet elsajátítására készít fel a képzés. Az örökségi értékelem felismerése és pontos azonosításának képessége, a megtartása módszertanának tervezhetősége, valamint az épített örökségelemek teljességére vonatkozó hierarchikus szemléletű kezelésének gyakorlata mind olyan kompetenciák, melyekre a képzés nagy hangsúlyt helyez. A kompetenciák tantermi előadásokon, valamint feltárási és építéshelyszíni gyakorlatokon fejleszthetők.

Az oktatók a hazai örökségvédelem szakterületeinek kiemelkedő személyiségei, kutatói és gyakorlati művelői, így a komplex, rendszerezett ismereteken túl a legaktuálisabb jógyakorlatokkal is megismertetik a képzés résztvevőit. A képzés jellegéből adódóan komplex szemléletet közvetít a teljes magyar építészettörténet, az épületek elválaszthatatlan értékeit alkotó képző- és iparművészeti alkotások, a kert és a tájépítészeti környezet megismerésében, melynek meghatározó része a művészeti értékek feltárásán túl a restaurátori és a műszaki ismeretek elsajátítása is. Az eltérő képzési háttérrel érkezők számára speciális szakterületi kurzusrészek biztosítják a komplex látásmód elsajátítását. A műemlékvédelmi szemlélet aktuális tendenciáinak megfelelően a képzés kiemelt területként kezeli a hazai örökségvédelem aktuális tématerületeit – a történeti épületek komplex kezelésén túl a modern építészeti örökségünk megőrzését is. A képzés által megszerezhető ismeretek és elsajátítható készségek elméleti és gyakorlati hátteret biztosítanak a történeti rekonstrukciókhoz és a kortárs megközelítésekhez egyaránt.

A képzés elvégzésével a mérnöki alapdiplomával rendelkezők műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát, nem mérnöki alapvégzettségűek műemlékvédelmi szakértői diplomát kapnak.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT A 25. CIKLUSHOZ

Az 1976. óta megszakítás nélkül működő Műemlékvédelmi Szakmérnöki tanfolyam 25.  ciklusának megindításához érkezett. A képzés célkitűzése az átalakuló és változó kulturális és jogszabályi környezetben továbbra is változatlan: a műemlékvédelem területén dolgozó szakemberek és a hazai épített örökségünk gondozásában elkötelezettek számára hangsúlyosan elméleti szaktudás átadására törekszünk, de felismerve az aktuális örökségvédelmi témák speciális igényeit, a képzés keretében az elsajátítható elméleti ismeretek mellet a gyakorlati készségek fejlesztését is fontosnak tartjuk.

Nem elsősorban és kizárólagosan az építészeti és műszaki ismeretek elmélyítése a cél, hanem – a műemlékvélelem-örökségvédelem multidiszciplináris jellegéből adódóan – a szakterületen dolgozó szakemberek közös munkájának, az együttműködés újabb formáinak erősítését is célul tűztük ki. A szándékot a képzésben közreműködő oktatók köre is tükrözi. Régész, művészettörténész, a történelem segédtudományait művelő bölcsész épp úgy részt vesz a munkában, mint a főbb szakmai gyűjtemények kutatói, az örökségvédelem szervezetének munkatársai, illetve gyakorló műemléki tervezők, kutatók és restaurátorok is.

Műemlékvédelmi szakmai képzésünk átfogó ismereteket nyújt az épített örökségünk méltó rangú megtartása és fenntartása iránt elkötelezett mérnököknek, bölcsészeknek, régészeknek, restaurátoroknak, és a szakterület iránt érdeklődő jogászoknak és közgazdászoknak. Az oktatás keretében elméleti tárgyakon keresztül ismerkednek meg a résztvevők a műemlékvédelem több mint 200 éves történetével, illetve kiemelten a 20. század második felének gyakorlatával. Az örökségvédelem több szakterülete sajátos látásmódjának megismerésén keresztül egy átfogó szemlélet elsajátítására készít fel a képzés. Az örökségi értékelem felismerése és pontos azonosításának képessége, a megtartása módszertanának tervezhetősége, valamint az épített örökségelemek teljességére vonatkozó hierarchikus szemléletű kezelésének gyakorlata mind olyan kompetenciák, melyekre a képzés nagy hangsúlyt helyez. E kompetenciák tantermi előadásokon, valamint feltárási és építéshelyszíni gyakorlatokon fejleszthetők.

Oktatóink a hazai örökségvédelem szakterületeinek kiemelkedő személyiségei, kutatói és gyakorlati művelői, így a komplex, rendszerezett ismereteken túl a legaktuálisabb jógyakorlatokkal is megismertetik a képzés résztvevőit. A képzés jellegéből adódóan komplex szemléletet közvetít a teljes magyar építészettörténet, az épületek elválaszthatatlan értékeit alkotó képző- és iparművészeti alkotások, a kert és a tájépítészeti környezet megismerésében, melynek meghatározó része a művészeti értékek feltárásán túl a restaurátori és a műszaki ismeretek elsajátítása is. Az eltérő képzési háttérrel érkezők számára speciális szakterületi kurzusrészek biztosítják a komplex látásmód elsajátítását. A műemlékvédelmi szemlélet aktuális tendenciáinak megfelelően a képzés kiemelt területként kezeli a hazai örökségvédelem aktuális tématerületeit – a történeti épületek komplex kezelésén túl a modern építészeti örökségünk megőrzését is. A képzés által megszerezhető ismeretek és elsajátítható készségek elméleti és gyakorlati hátteret biztosítanak a történeti rekonstrukciókhoz és a kortárs megközelítésekhez egyaránt.

A tanulmányi idő négy félév. A képzés keretében a tantárgyakat három tematikus tantárgycsoport köré szerveztük. Az első csoportba a történeti tárgyak, a másodikba a műemlékvédelmi elméleti és gyakorlati ismeretek tárgyalása, míg a harmadik csoportba a műszaki végzettségű kollégák számára (’A’ szak) bölcsészettudományi, míg a bölcsész végzettségű hallgatóknak építészeti ismeretek (’B’ szak) megszerzése teszi teljessé a stúdiumot. Félévenként 5 alkalommal (jellemzően három hetente) szervezzük az előadásokat és a konzultációkat. Az első képzési alkalomra 2024. február 12-én hétfőn 9.15-20, 13-án kedden 9.15-20 óra és február 14-én szerdán 9.15-14 között kerül sor. Szerdai napokon a tárgykurzusok keretében illetve azt kiegészítve (a koradélutáni időszakra is húzódóan) épületlátogatásokat, rövidebb szakmai kirándulásokat is szervezünk. Minden félévben egy 2 napos (hétvégi napokat érintő hangsúllyal) hazai tanulmányút is része a képzés programjának.

Különös hangsúlyt szeretnénk helyezni a képzés keretében – az elméleti ismeretek átadásán túl, – a gyakorlati feladatok megoldására és az önképzésre is. A tanfolyam során az előadások látogatása mellett, időben azokkal arányos nagyságrendű gyakorlati feladatok teljesítése a képzés része. A gyakorlati feladatok egy választott szakdolgozati témához és egy történeti épület-helyszínhez kapcsolódnak, az egyes feladatrészek elvégzése ütemszerűen javasolt. A képzés végére egy szakmai portfólio kerül összeállításra az anyagokból. A gyakorlati feladatok elvégzését választott oktató mentori kísérése segíti. A tanfolyamon kívüli szakmai események, rendezvények látogatása a képzés egyéni ütemezésű kurzuseleme. A képzést záró diplomamunka szakterületnek megfelelően választható: tervezési munka és/vagy tudományos szakdolgozat készítendő a portfólióval már gondosan feltárt épületről.

A negyedik szemeszter végén – minden kurzus-elem sikeres lezárása után – a hallgatók az oklevél megszerzéséhez diplomamunkát nyújtanak be és államvizsgán adnak számot tudásukról. Az államvizsgára bocsátás feltétele a tanfolyam 4 félévének sikeres teljesítése, és a határidőre benyújtott diplomamunka. A képzést ütemszerűen elvégzők számára a diplomavédéshez kapcsolódó költségtérítést a képzési díj magában foglalja. Egyébiránt a szemeszterekhez kötődő elmaradt teljesítések pótlása kreditalapű költségtérítéssel történik. A jellemzően mesterképzésben (MSc; MA) diplomával rendelkezőink az alapdiplomájuk megjelölésével “Műemlékvédelmi szakmérnök” illetve “Műemlékvédelmi szaktanácsadói” oklevelet kapnak.

A képzés hivatalos információs felülete a szakmai hátteret biztosító Építészettörténeti és Műemléki Tanszék honlapja. A jelentkezési folyamatot segítő adatlapot a https://eptort.bme.hu/oktatas/ muemlekvedelmi-szakmernoki-kepzes/ felületen lehet elérni, melyet kérünk legkésőbb 2024. január 10-ig eljuttatni a Tanszék felé a kajtar.zsuzsa@epk.bme.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez az adatlap az adminisztrációt szolgálja, a képzésre történő hivatalos jelentkezés, a regisztráció a BME Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) online jelentkezési felületén, a szükséges mellékletek becsatolásával történik 2024. január 10-ig. A Képzésre történő közvetlen jelentkezési felület: https://www.kth.bme.hu/urlap/. A KTH felületén történő regisztráció: https://www.kth.bme.hu/e-ugyintezes/szakiranyu-tovabbkepzesek/

A jelentkezőkkel rövid szakmai beszélgetést tartunk, melynek időpontja 2024. január 17-től folyamatos, külön értesítés szerint kerül megtartásra. Az adatlapi információk és a szakmai beszélgetés alapján (az előképzettség, a szakmai készségek és képességek, valamint a motiváció figyelembe vételével) kerül meghatározásra a képzésre felvettek névsora január végéig. A tanulmányi jogviszony létesítéssel véglegesedik a felvétel.

A tandíj összege 320.000.- Ft/félév, amely a képzés teljes időszakában azonos.

Budapest, 2023. november

Dr. Vukoszávlyev Zorán

egyetemi docens,

a képzés vezetője